ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : CS213B (อาคารวิทยาศาสตร์)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 2,477,900
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : 216 ค (อาคารวิมลกิจโกศล)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 3,380,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 1,161,200
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุมแบบ 100/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : 4,200,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ-ส้วม แบบ 7 ที่ันั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 40000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ-ส้วม แบบ 6 ที่ันั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ-ส้วม แบบ 6 ที่ันั่ง/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 189000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์(โรงอาหาร)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 240,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานกีฬาเอนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำฝน ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุดศาลยุติธรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงจอดรถจักรยาน จักรยานยนต์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..