มาตรฐานที่ ๑
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน
ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถใน การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 526.53 KB
๑.๑.๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 397.67 KB
๑.๑.๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 494.96 KB
๑.๑.๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 396.24 KB
๑.๑.๔. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 297.08 KB
๑.๑.๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 388.81 KB
๑.๑.๖. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 413.15 KB
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 454.6 KB
๑.๒.๑. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.45 KB
๑.๒.๒. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 525.1 KB
๑.๒.๓. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 430.22 KB
๑.๒.๔. มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.78 MB