ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 28 23 51 2
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 27 28 55 2
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 24 15 39 2
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 79 66 145 6
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 39 28 67 2
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 18 16 34 1
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 21 15 36 1
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 78 59 137 4
รวมทั้งสิ้น 157 125 282 10

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 26 27 53 2
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 25 13 38 2
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 29 28 57 1
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 80 68 148 5
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 19 16 35 1
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 21 15 36 1
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 16 18 34 1
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 56 49 105 3
รวมทั้งสิ้น 136 117 253 8