กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอธิราช จันแสนตอ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวพัชรินทร์ โสภิณ
พนักงานราชการ