กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอธิราช จันแสนตอ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุริยา ตาลรัตน์
พนักงานราชการ

นางสาวพัชรินทร์ โสภิณ
พนักงานราชการ