กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธีระพล ตุ้มพ่วง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ