กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอธิราช จันแสนตอ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
อีเมล์ : easy_cankiller999@hotmail.com

นางสาวพัชรินทร์ โสภิณ
พนักงานราชการ
อีเมล์ : tida_tato_2@hotmail.com