กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุรีย์พรรณ นาคกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวศุภร สถิตย์สวรรค์
ครู คศ.1