กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวศุภร สถิตย์สวรรค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุรีย์พรรณ นาคกุล
ครูผู้ช่วย