กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายมังกร ก่อเจดีย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์