คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายปริญญา จันทร์โพยม
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0871218298
ชื่อ-นามสกุล : นายเพียรชัย บ้านเตย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0819122736
ชื่อ-นามสกุล : นายสุมิตร จงอัจฉริยกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.ท.นิพนธ์ เขียวเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 0816962996
ชื่อ-นามสกุล : พระจักรกรินทร์ จตตมโล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนฐพร คงนิยม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0819533956
ชื่อ-นามสกุล : นายปานประดิษฐ์ ภู่โฉม
ตำแหน่ง : กรรมการ
เบอร์โทร : 0813841429
ชื่อ-นามสกุล : นางเรณู บุญอินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
เบอร์โทร : 0814244117
ชื่อ-นามสกุล : นายศราวุธ คำแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0872062119