คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายปริญญา จันทร์โพยม
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0871218298
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนฐพร คงนิยม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0819533956
ชื่อ-นามสกุล : นายปานประดิษฐ์ ภู่โฉม
ตำแหน่ง : กรรมการ
เบอร์โทร : 0813841429
ชื่อ-นามสกุล : นายสังวาลย์ พลอยดำ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา