ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620361
รหัส Smis 8 หลัก :
  64012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  620361
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสวนวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban suan wittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านสวน
ตำบล :
  บ้านสวน
อำเภอ :
  เมืองสุโขทัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64220
โทรศัพท์ :
  0-5569-9403
โทรสาร :
  0-5569-9403
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 มีนาคม 2520
อีเมล์ :
  bansuan_w@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตเจ้าราม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำบลบ้านสวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:45:18 น.)