ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่ 85  หมู่ 2  ตำบลบ้านสวน
อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  22  เดือนมีนาคม
พุทธศักราช 2520  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
          โดยนายสมศักดิ์ เลาหภักดี  ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น มีพระครูวิมลกิจโกศล เป็นประธาน
นายโนรี  เรืองโต เป็นเลขานุการ  พร้อมด้วยคณะกรรมการอีกหลายท่าน
จัดหาเงินได้จำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  จัดซื้อที่ดินจำนวน 38 ไร่ 1 งาน 89 ตารางวา  ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด
3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง
          ทำพิธีเปิดอาคารเรียน เมื่อวันที่ 4 เดือนมิถุนายน  พุทธศักราช 2520
โดยนายอัมพร  จันทร์วิจิตร  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  เปิดสอนปีแรก
ในปีการศึกษา 2520   มีนักเรียน  2  ห้องเรียน  จำนวน  76  คน  เรียนในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีครูจำนวนทั้งสิ้น 4 คน มีนายนริศ  วงศ์โชติรัตน์ 
ตำแหน่งอาจารย์ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาการตำแหน่งครูใหญ่
และครูบรรจุใหม่จำนวน 3 คน