กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนิตยา คุ้มจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเรณู บุญอินทร์
ครู คศ.1