กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเรณู บุญอินทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปิยะชาติ ปั้นหุ่น
ครูผู้ช่วย