กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางเรณู บุญอินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0814244117
อีเมล์ : ray.rodtup@gmail.com

นางสาวปิยะชาติ ปั้นหุ่น
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0845944061
อีเมล์ : bowpiyachat@gmail.com