กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายประสพ กระพันเขียว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายจิรภัทร ณีศะนันท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวกัญญาณัฐ พิลึก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1