กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายประสพ กระพันเขียว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายจิรภัทร ณีศะนันท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1