กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายประสพ กระพันเขียว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0987463163

นายจิรภัทร ณีศะนันท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0825464282
อีเมล์ : neesanan@gmail.com

นางสาวกัญญาณัฐ พิลึก
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0892426792
อีเมล์ : aon_science@hotmail.com