กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายประสพ กระพันเขียว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายจิรภัทร ณีศะนันท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวกัญญาณัฐ พิลึก
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2