กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายประสพ กระพันเขียว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวปิยวรรณ ตติยก้องเกียรติ์
พนักงานราชการ