คณะผู้บริหาร

ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา