คณะผู้บริหาร

นายสังวาลย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวปนัดดา ปานบุตร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา