นโยบายโรงเรียน
นโยบาย
1.  นโยบายเร่งด่วน (ดำเนินการภายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562)
          - นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
          - ครูจัดการเรียนอย่างมีคุณภาพ (Smart Teacher)
          - จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้ใช้เวลานอกห้องเรียนเพื่อการ
             เรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความ
             ถนัดและความสนใจ เพื่อให้เกิดการผ่อนคลายและมี
             ความสุข เพื่อสร้างทักษะในการประกอบอาชีพให้กับ
             นักเรียน  (Quality and  literacy for life)
          - การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (Collaboration)
          - ปรับปรุง ระบบการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

--------------------------------------------------------------------------------------------------
2.  นโยบายทั่วไป (ดำเนินการภายใน 2 ปีการศึกษา) 3 ด้าน ดังนี้
     2.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
            - การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการ
              ทดสอบ ระดับชาติ (O-NET) 
            - เสริมสร้างวินัยนักเรียน
            - ส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนทุก ๆ ด้านตาม
               ศักยภาพ
            - ส่งเสริมการศึกษาการสร้างอาชีพ ให้กับนักเรียนระดับ
               มัธยมศึกษาตอนปลาย
            - การแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน (0 ร มส. คุณลักษณะ)
     2.2 ด้านครูและบุคลากร
            - พัฒนาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้
               Active Leaning
            - ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนารอบด้าน แลกเปลี่ยน
               เรียนรู้ และการศึกษาดูงาน
            - ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและ
               ผู้บริหารสถานศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความสามารถ และ
               ทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
               ให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับ
               วิชาชีพ
     2.3 ด้านคุณภาพโรงเรียนและการบริหารจัดการ
            - พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ และ
               สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
            - โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพ
            - โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
               ที่มีประสิทธิภาพ
            - สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรคุณภาพที่เชื่อมโยง
               แผนปฏิบัติการ
            - สร้างความร่วมมือจากองค์กร ชุมชน และผู้มีส่วนได้
               ส่วนเสีย เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
               บริหารจัดการ
            - การจัดการขยะ โดยการปลูกจิตสานึกแก่ผู้เรียน ให้ลด
              การทิ้งขยะ รู้จักการคัดแยกประเภทขยะและการกำจัด
              ขยะที่ถูกต้อง