นโยบายโรงเรียน
นโยบาย
นโยบายของโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 2564
 
1.  นโยบายเร่งด่วน (ดำเนินการภายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564)
          - การบริหารจัดการ โดยอาศัย บ้านสวนโมเดล (BANSUAN MODEL)
          - ขับเคลื่อนการพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามทักษะการเรียนรู้  3R8C
          - ส่งเสริมการศึกษาการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียนตามความถนัดและสนใจ
          - โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพเชื่อมโยงกับผู้ปกครองและชุมชน
          - เสริมสร้างวินัยนักเรียนและพฤติกรรมที่เหมาะสม
          - ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (Smart Teacher)
          - การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน (Patt)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
2.  นโยบายทั่วไป (ดำเนินการภายใน 1 ปีการศึกษา 2564) 3 ด้าน ดังนี้
     2.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
          - ขับเคลื่อนการพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามทักษะการเรียนรู้  3R8C
          - ส่งเสริมการศึกษาการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับนักเรียนตามความถนัดและสนใจ
          - การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบ ระดับชาติ (O-NET)
          - การเตรียมนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในการศึกษาต่ออุดมศึกษา
          - เสริมสร้างวินัยนักเรียนและพฤติกรรมที่เหมาะสม
          - ส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
          - การแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน (0 ร มส. คุณลักษณะ)
      2.2 ด้านครูและบุคลากร
            - พัฒนาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ Active Leaning
            - ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนารอบด้าน แลกเปลี่ยน  เรียนรู้ และการศึกษาดูงาน
            - ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความสามารถ และ
    ทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
     2.3 ด้านคุณภาพโรงเรียนและการบริหารจัดการ
            - พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
            - โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพ
            - โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่มีประสิทธิภาพ
            - สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรคุณภาพที่เชื่อมโยง แผนปฏิบัติการ
            - สร้างความร่วมมือจากองค์กร ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
            - การจัดการขยะ โดยการปลูกจิตสานึกแก่ผู้เรียน ให้ลดการทิ้งขยะ รู้จักการคัดแยกประเภทขยะและการกำจัดขยะที่ถูกต้อง