เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์

         
1.  ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
          2.  ครูมีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ระบบ ICT อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตร
          3.  การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม