เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
1.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
     ประสงค์ ค่านิยม 12 ประการ มีความรับผิดชอบ
     ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2.  ครูมีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ระบบ ICT
     อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตามหลักสูตร
3.  พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน พัฒนาระบบ
     ที่เน้นความร่วมมือของทุกภาคส่วน