ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบบุคลากร
กลุ่มงาน ชื่อ - ชื่อสกุล ปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา หมายเหตุ
บริหารวิชาการ นางเรณู  บุญอินทร์ หัวหน้ากลุ่มงาน 2562
บริหารงบประมาณ นางสาวอุ่นเรือน  ชูยิ้ม หัวหน้ากลุ่มงาน 2562
บริหารบุคคล นางปรางทิพย์  เต็มสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงาน 2562
บริหารทั่วไป นายชยาพล  แป้นจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงาน 2562