กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปรางทิพย์ เต็มสวัสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล์ : prangtip.jaa@gmaio.com

นายจิรภัทร ณีศะนันท์
ครู คศ.3
อีเมล์ : neesanan@gmail.com

นางสาวอุ่นเรือน ชูยิ้ม
ครู คศ.3
อีเมล์ : oun_pitbully@hotmail.com

นางสาวชมพูนุช เรือนเครือ
ครู คศ.1
อีเมล์ : chomkwang1@gmail.com

นายธนภัทร ชัยชนะ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวภัทรสุดา โมทิม
ครูผู้ช่วย