กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอุ่นเรือน ชูยิ้ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0818878287
อีเมล์ : oun_pitbully@hotmail.com

นางปรางทิพย์ เต็มสวัสดิ์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0877267254
อีเมล์ : prangtip.jaa@gmaio.com

นางสาวชมพูนุช เรือนเครือ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0914800282
อีเมล์ : chomkwang1@gmail.com

นายธนภัทร ชัยชนะ
ครูอัตราจ้าง