กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวภณิกา คล้ายจ้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอุ่นเรือน ชูยิ้ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0

นางปรางทิพย์ เต็มสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวชมพูนุช เรือนเครือ
ครูผู้ช่วย