กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอุ่นเรือน ชูยิ้ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปรางทิพย์ เต็มสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวชมพูนุช เรือนเครือ
ครู คศ.1

นายธนภัทร ชัยชนะ
ครูอัตราจ้าง