กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปรางทิพย์ เต็มสวัสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0877267254
อีเมล์ : prangtip.jaa@gmaio.com

นายจิรภัทร ณีศะนันท์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0825464282
อีเมล์ : neesanan@gmail.com

นางสาวอุ่นเรือน ชูยิ้ม
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0818878287
อีเมล์ : oun_pitbully@hotmail.com

นางสาวชมพูนุช เรือนเครือ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0914800282
อีเมล์ : chomkwang1@gmail.com

นายธนภัทร ชัยชนะ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวภัทรสุดา โมทิม
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุชาดา ชุมแสง
ครูอัตราจ้าง