กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอุ่นเรือน ชูยิ้ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวภณิกา คล้ายจ้อย
ครู คศ.3

นางปรางทิพย์ เต็มสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวชมพูนุช เรือนเครือ
ครูผู้ช่วย