กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายพิษณุ สิงห์โสด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวบุญมา ไทยรี่
ครู คศ.3