คำขวัญโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน
เรียนเด่น  เล่นกีฬาดี  มีวินัย  รับใช้สังคม