กลยุทธ์
กลยุทธ์
1.  พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ ส่งเสริมทักษะอาชีพ
     ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ
     สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยระบบดูแล
     ช่วยเหลือนักเรียนและเทคโนโลยี

2.  พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมี
     คุณภาพ โดยนำระบบ ICT มาใช้ในการจัดการ
     เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่าง
     ต่อเนื่องตามหลักสูตร

3.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
     เน้นความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริม
     สนับสนุนการจัดการศึกษา