กลยุทธ์
กลยุทธ์
กลยุทธ์

1.  พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ ส่งเสริมทักษะอาชีพ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัย บ้านสวนโมเดล (BANSUAN MODEL)
2. พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ โดยนำ ICT มาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาตามหลักสูตร
3. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเน้นความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา