พันธกิจ
พันธกิจ
1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
     อันพึง
ประสงค์ ค่านิยม 12 ประการ มีความรับผิดชอบ
     ต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
2.  ส่งเสริมครูให้มีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ระบบ 
     ICT อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องตามหลักสูตร
3.  พัฒนาระบบการจัดการเรียนการการสอนและพัฒนา
     ระบบ ที่เน้นความร่วมมือของทุกภาคส่วน