พันธกิจ
พันธกิจ
พันธกิจ       
          1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี ทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
          2. ส่งเสริมครูให้มีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้  ICT อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตร
          3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริม ที่เน้นความร่วมมือของทุกภาคส่วน