ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายนริศ วงศ์โชติรัตน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายละออง โขนงนุช
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายเยี่ยม อ่ำทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ ตันเจริญ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุสนธิ์ ต้นประสงค์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายนรัตน์ พ่วงสุวรรณ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายมานพ บัวทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายภาณุพงศ์ ธนูสาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 ปี
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ศราวุธ คำแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ปี
ชื่อ-นามสกุล : ดร.เกียรติชัย สังข์จันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 มิถุนายน 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายสังวาลย์ พลอยดำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปนัดดา ปานบุตร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 มีนาคม 2565 ถึงปัจจุบัน