วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์
          นักเรียนมีความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ดำรงตนบนพื้นฐานของความสุข