ปรัชญา
ปรัชญา
รับผิดชอบต่อหน้าที่  มีความมานะบากบั่น  ยึดมั่นในคุณธรรม