กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุพัฒตรา เปรมปรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชยาพล แป้นจันทร์
ครู คศ.3

นายสุรพงษ์ ประศาสตร์ศิลป
ครู คศ.2