กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธนภัทร ลิมปนารมณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชยาพล แป้นจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายสุรพงษ์ ประศาสตร์ศิลป
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0