กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกรกช อ่ำทิม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชยาพล แป้นจันทร์
ครู คศ.3