กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุพัฒตรา เปรมปรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0966621234
อีเมล์ : t_pooh_26@hotmail.com

นายชยาพล แป้นจันทร์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0917469996
อีเมล์ : jinjin_2012@homail.com

นายสุรพงษ์ ประศาสตร์ศิลป
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0841532875