กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายกรกช อ่ำทิม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 ประถมศึกษาปีที่6 อนุบาลตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
2548 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
2553 ปริญญาตรี เอกนาฏศิลป์ไทย. เกียรนิยมอันดับ 2 ศศ.บ. มหาวิทยาลัยนเรศวร
2556 ปริญญาโท เอกการบริหารการศึกษา. ศษ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2555 โรงเรียนพบพระวิทยาคม ครูผู้ช่วย
2557 พบพระวิทยาคม ครู ค.ศ. 1
2561 บ้านสวนวิทยาคม ครู ค.ศ. 2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล