กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุพัฒตรา เปรมปรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0966621234
อีเมล์ : t_pooh_26@hotmail.com
ที่อยู่ :
39 หมู่ 2 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก 63000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 ประถมศึกษาปีที่6 อนุบาลตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
2548 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
2553 ปริญญาตรี เอกนาฏศิลป์ไทย. เกียรนิยมอันดับ 2 ศศ.บ. มหาวิทยาลัยนเรศวร
2556 ปริญญาโท เอกการบริหารการศึกษา. ศษ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2555 โรงเรียนพบพระวิทยาคม ครูผู้ช่วย
2557 พบพระวิทยาคม ครู ค.ศ. 1
2561 บ้านสวนวิทยาคม ครู ค.ศ. 2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล