กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย้ม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวัชรพล ฉุยฉาย
ครูผู้ช่วย