กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย้ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
อีเมล์ : bananatmt@gmail.com

นายวัชรพล ฉุยฉาย
ครู คศ.1
อีเมล์ : thathong2011@hotmail.com