กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวัชรพล ฉุยฉาย
ครูผู้ช่วย

นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย้ม
ครูผู้ช่วย