กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย้ม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0828710725
อีเมล์ : bananatmt@gmail.com

นายวัชรพล ฉุยฉาย
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0910302629
อีเมล์ : thathong2011@hotmail.com