เอกลักษณ์
เอกลักษณ์
วินัยเด่น    เน้นคุณธรรม     นำความรู้