ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 1,161,200
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ตึกชั้นเดียวหลังคาทรงมนิลา