ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ-ส้วม แบบ 7 ที่ันั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 40000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ห้องน้ำหญิง