ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : 216 ค (อาคารวิมลกิจโกศล)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 3,380,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารเรียน
ห้องธุรการ
ห้องวิชาการ
ห้องสารสนเทศ
ห้องศิลปศึกษา
ห้องนาฏศิลป์