ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : CS213B (อาคารวิทยาศาสตร์)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 2,477,900
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ตึก 2 ชั้น หลังคาทรงมนิลา