ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ-ส้วม แบบ 6 ที่ันั่ง/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 189000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :