ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีเกียรติประวัติผลงานของสุนทรภู่ที่ได้สร้างสรรค์ไว้เพื่อสังคมไทย ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ เผยแพร่เกียรติคุณ ประวัติและผลงานของสุนทรภู่ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น รวมทั้งให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม อันได้แก่การจัดนิทรรศการทางวิชาการฐานความรู้เกี่ยวกับประวัติ และผลงานของสุนทรภู่ กิจกรรมมอบเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลการเขียนเรียงความ การแต่งคำประพันธ์ การวาดภาพ การคัดลายมือ การเขียนไทย การอ่านทำนองเสนาะ และมีการแสดงละครของนัหเรียนทุกระดับชั้นเกี่ยวกับประวัติ และผลงานของสุนทรภู่ ซึ่งมี ดร. ศราวุธ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม คณะครู-บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนทั้งหมดได้เข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียน ผู้เกี่ยวข้องในการสนับสนุน และส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วยดีเป็นลำดับมา
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,01:03   อ่าน 63 ครั้ง