กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายจิรภัทร ณีศะนันท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0825464282
อีเมล์ : neesanan@gmail.com
ที่อยู่ :
6-8 ถนนทัศนาพานิช3 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
เครื่องราช : ร.จ.พ.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
15 สิงหาคม 2529 สำนักงานศึกษาธิการกิ่งอำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล