กลุ่มงานธุรการ/ประชาสัมพันธ์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวศุภานัน อิ่มเขียว
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0835953996
อีเมล์ : suphanun.imk@gmail.com
ที่อยู่ :
283/4 หมู่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย 64220
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล