กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวปิยวรรณ ตติยก้องเกียรติ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ปริญญาตรี/วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2545 ม.6 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
2543 ม.3 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
2541 ป.6 โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 ตำนลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2561-ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ครูผู้ช่วย
2556-2561 โรงเรียนระหานวิทยา ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ
2554-2556 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ ตำบลสามงาม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ครูอัตราจ้าง
2552-2554 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล