กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายจิรภัทร ณีศะนันท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0825464282
อีเมล์ : neesanan@gmail.com
ที่อยู่ :
6-8 ถนนทัศนาพานิช3 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
เครื่องราช : ร.จ.พ.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2522 ม.ศ.3 โรงเรียนโชติรวี จังหวัดนครสวรรค์
2525 ปวช. วิทยาลัยพณิชยการพระนคร กรุงเทพมหานคร
2527 ปวส. โรงเรียนสหนครสวรรค์พาณิชยการ จังหวัดนครสวรรค์
2531 ศศ.บ. การจัดการทั่วไป วิทยาลัยครูพิบูลสงครามพิษณุโลก
2544 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2529-2530 สำนักงานศึกษาธิการกิ่งอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
2530-2531 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
2531-2532 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
2532-2538 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
2538-ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล