คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ดร.ศราวุธ คำแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0872062119
อีเมล์ : kumkaew66@gmail.com
ที่อยู่ :
86/9 หมู่ 2 ต.วังไม้ขอน อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
เครื่องราช : ท.ช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2541 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพขรบูรณ์ สาขา อุตสาหกรรมศิลป์
2546 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขา การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
2559 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สาขา การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2541-2549 โรงเรียนบ้านสารจิตร อ.1 ระดับ 3 - อ.1ระดับ 5
2550-2558 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
2559-ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล