การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ประเมินครูผู้ช่วย "นางสาวภัทรสุดา โมทิม"

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) และการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA