กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

>> พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม

>> พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕

>> พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖


>> พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

>> พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

>> พระราชบัญญัติระเบียบข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

>> พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖

>> กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑

>> กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
การเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจาก
ตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖


>> ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓

>> รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐