ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 0 0 0 0
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 0 0 0 0
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 26 27 53 2
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 25 13 38 2
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 29 28 57 1
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 80 68 148 5
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 19 16 35 1
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 21 15 36 1
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 16 18 34 1
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 56 49 105 3
รวมทั้งสิ้น 136 117 253 8